skladowanie-odpadow

Kogo obowiązuje wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów?

0 Shares
0
0
0

Sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z magazynowaniem i składowaniem odpadów to wymagające zadanie. Ułatwić ma je wprowadzony w 2019 r. wizyjny system kontroli składowisk odpadów. Kogo on obowiązuje? Jakie są jego podstawowe założenia?

Kogo obowiązuje wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów?

 

Liczne pożary składowisk odpadów oraz problemy w identyfikacji sprawców pożarów doprowadziły do nowelizacji prawa. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz […] nałożyła na posiadaczy odpadów obowiązek uruchomienia wizyjnego systemu monitorowania. Jakie podmioty są zobligowane do montażu kamer?

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów jest obowiązkowy wyłącznie dla posiadaczy odpadów, którzy magazynują lub składują odpady w zakresie prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu albo przetwarzaniu odpadów i którzy w związku z tym zostali zobligowani do uzyskania którejś z poniższych decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów (uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów),
 • pozwolenia zintegrowanego, które uwzględnia zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Posiadacze wizyjnego systemu kontroli są zobligowani do zapisu obrazu na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku odpadów palnych wymienionych w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 sierpnia w sprawie wizyjnego systemu kontroli […] przedsiębiorca musi zapewnić również podgląd obrazu na żywo.

Natomiast z obowiązku uruchomienia i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli odpadów zwolnieni są ci wytwórcy odpadów, którzy magazynują je wyłącznie na własne potrzeby i posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów nieuwzględniające ich zbierania lub przetwarzania.

Wizyjny system kontroli odpadów – garść praktycznych informacji

 

Szczegółowe zasady montażu i działania monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów określa Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli […]. Ustawodawca wskazał w nim m.in. obszar objęty monitoringiem, a także szczegóły dotyczące m.in.: lokalizacji wizyjnego systemu kontroli, wymagań technicznych urządzeń, rodzaju kamer czy też sposobu, w jaki obraz jest zapisywany i przechowywany.

Zgodnie z wytycznymi, kamery należy zainstalować w taki sposób, aby rejestrowały całą powierzchnię magazynowanych (składowanych) odpadów, wraz z drogami dojazdowymi. Ponadto, monitoring ma obejmować otaczający te miejsca pas, a jego szerokość nie może być mniejsza niż 15 metrów.

Rejestrowany przez urządzenia obraz musi pozwalać na identyfikację osób znajdujących się na terenie składowiska w sposób ciągły przez całą dobę. Równie istotne jest to, aby wizyjny system kontroli zapewniał możliwość:

 • odtworzenia sygnału z zastosowaniem stop-klatki,
 • wykonania kopii zapisu,
 • pobierania zapisu w formie elektronicznej,
 • określenia szczegółów dot. zarejestrowanych czynności, czyli miejsca, daty i czasu.

Utrwalony obraz należy przechowywać na elektronicznym nośniku danych przez minimum miesiąc od daty jego dokonania. Co więcej, zapis musi być odpowiednio zabezpieczony przed utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Obraz na żywo – w jakich przypadkach jest konieczny? Kto ma do niego dostęp?

 

Rozporządzenie określa katalog odpadów, w przypadku których ich posiadacz musi zadbać o to, aby rejestrowany przez kamery obraz był dostępny w czasie rzeczywistym do wglądu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (przez system teleinformatyczny). Dotyczy to magazynowania niektórych rodzajów odpadów palnych, w tym:

 • paliw alternatywnych,
 • papieru,
 • tektury,
 • drewna,
 • odpadów drewnopochodnych,
 • tworzyw sztucznych,
 • opon.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów pozwala organom państwa na lepszą kontrolę nad składowiskami odpadów. Żeby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych, posiadacz odpadów musi zrealizować wszystkie wymagania. Specjaliści ds. konsultingu środowiskowego podpowiedzą, co należy zrobić, aby prowadzić działalność związaną z gospodarowaniem odpadami zgodnie z prawem.

źródło: ekometitum.pl

0 Shares
You May Also Like